C#

Թեմայի անվանումը

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

 1. . C#  ծրագրավորման լեզվի ստեղծման պատմությունը, առավելություններն ու թերությունները, համեմատությունն այլ ծրագրավորման լեզուների հետ: Visual Studio ծրագրի ներբեռնում և տեղադրում, բոլոր անհրաժեշ փաթեթների  տեղադրում:

1,5

1

 

 2. C# ծրագրավորման լեզվի միջավայր, տիպեր և փոփոխականներ, մաթեմատիկական ֆունկցիաններ:

1,5

1

 

 3.  Պայմանի օպերատոր (if, if else):

1,5

1

 

4. Տարբերակման օպերատոր(Switch case):

1,5

1

 

 5. Ցիկլեր, for ցիկլ):

      1,5

1

 

 6. Նախապայմանով և հետ պայմանով ցիկլ (while, do while):

1,5

1

 

 7. Զանգվածներ, ծանոթացում հիշողության new օպերատորի հետ, միաչափ զանգվածներ:

1,5

1

 

 8. Երկչափ զանգվածներ:

1,5

1

 

 9. String, Array, List կլասների հետ ծանոթացում և օգտագործում, Foreach ցիկլ:

1,5

1

 

10. Հասցե, ցուցիչ(*,&, in,ref,out):

1,5

1

 

11. Ֆունկցիաներ, պարամետրեր և արգումենտներ:

1,5

1

 

12. Ֆունկցիայի գերբեռնում, Ռեկուրսիա:

1,5

1

12 օր, 18 ժ

Թեմայի անվանումը

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1. Ծրագրի static անդամներ:

1,5

1

 

2. Աշխատանք file-երի հետ:

1,5

1

 

3.  Try catch օպերատոր:

1,5

1

 

4. OOP, կլասի հայտարարում, օբյեկտի ստեղծում:

1,5

1

 

5. Կոնստրուկտոր, փոփոխականների ֆունկցիաների տեսանելիություն:

      1,5

1

 

6. get set մուտքի ելքի օպերատորներ:

1,5

1

 

7. Ժառանգելիություն(Inheritance):

      1,5

1

 

8 Virtual և override ֆունցկիաներ:

1,5

1

 

9. Abstract կլասների ստեղծում:

1,5

1

 

10. Interface-ների ստեղծում:

1,5

1

 

11. Struct և enum:

1,5

1

 

12. is և as օպերատորներ:

1,5

1

12 օր, 18 ժ

Թեմայիանվանումը

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1. Stack-ի, queue-ի, dequeue-ի ռեալիզացիանկլասներիտեսքով:

1,5

1

 

2. Binar tree-ի  և list-ի ռեալիզացիանկլասներիտեսքով:

1,5

1

 

3. Static անդամներ, Singleton կլասներ:

1,5

1

 

4. Գործողություններիգերբեռնում (operator overloading):

3

2

 

5. Ժառանգում:

      4,5

3

 

6. Վիրտուալֆունկցիաներ:

1,5

1

 

7. Աբստրակտկլասներ: Friend ֆունկցիաներ:

      3

2

 

8. Ամփոփում, թեստայինաշխատանք:

1,5

1

12 օր, 18 ժ

Թեմայի անվանումը

Ժամ

Օրերի 
քանակ

Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1. Պրեպրոցեսինգիհրամաններ:

1,5

1

 

2.Ֆունկցիաներիկաղապարներ (templates of functions):

3

2

 

3. Կլասներիկաղապարներ (templates of functions):

3

2

 

4. Աշխատանքֆայլերիհետ:

4,5

3

 

5. Ծանոթություն STL գրադարանիհետ :

      4,5

3

 

6. Ամփոփում, թեստայինաշխատանք:

1,5

1

12 օր, 18 ժ