C++

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը (օր,ժամ)

1. C++ ծրագրավորման լեզվի ստեղծման պատմությունը, առավելություններն ու թերությունները, համեմատությունն այլ ծրագրավորման լեզուների հետ:

1,5  1  
2. Նախնական գաղափարներ օբյեկտաօրիենտացված ծրագրավորման մասին, C++ և C ծրագրավորման լեզվուների տարբերությունները, C++-ով առաջին ծրագրի ստեղծումը:

1,5  1  
3. Փոփոխականներ, հաստատուններ, ստանդարտ տիպեր, գործողություններ տարրական տիպերի հետ:

1,5  1  

4. Ղեկավարման և ցիկլի օպերատորներ՝ if, if/else, for, while, do while, switch:

4,5  3  
5. Զանգվածներ (Arrays): 

3 2  
6. Երկչափ զանգվածներ:

1,5  1  
7. Ցուցիչ (Pointer):

3 2  
8. Հղում (Reference): 1,5  1 12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)

1. Ֆունկցիաներ:

1,5  1  
2. Ֆունկցիաների գերբեռնում (overloading):

1,5  1  
3. Ռեկուրսիվ ֆունկցիաներ:

1,5  1  
4. Բացառությունների մշակում (Exceptions handling): 

3 2  
5. Թվարկումններ enums:

1,5  1  
6. Կլասներ:

1,5  1  
7. Public, private և protected հասանելիության մոդիֆիկատորներ:

1,5  1  
8. This օպերատոր:

1,5  1  
9. Կոնստրուկտորներ, կոնստրուկտորների գերբեռնում, լռելայնությամբ կոնստրուկտոր:

1,5  1  
10. Դեստրուկտորներ: 1,5  1 12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)

1. Stack-ի, queue-ի, dequeue-ի ռեալիզացիան կլասների տեսքով

1,5  1  
2. Binar tree-ի և list-ի ռեալիզացիան կլասների տեսքով

1,5  1  
3. Static անդամներ, Singleton կլասներ

1,5  1  
4. Գործողությունների գերբեռնում (operator overloading)

3 2  
5. Ժառանգում 

4,5  3  
6. Վիրտուալ ֆունկցիաներ

1,5  1  
7. Աբստրակտ կլասներ 

2  
8. Friend ֆունկցիաներ

1,5  1  12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)

1. Պրեպրոցեսինգի հրամաններ

1,5  1  
2. Ֆունկցիաների կաղապարներ (templates of functions) 

2  
3. Կլասների կաղապարներ (templates of functions)  

3 2  
4. Աշխատանք ֆայլերի հետ  

4,5 3  
5. Ծանոթություն STL գրադարանի հետ 

4,5 3  
6. Ամփոփում, թեստ

1,5  1  12 օր, 18 ժամ