Java

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Java-ի համեմատություններն այլ ծրագրավորման լեզուների հետ, առավելությունները և թերությունները, byte code, java virtual machine (JVM), Java-ով գրված ծրագրերի տեղափոխելիությունը(cross-platform software), Java-ով առաջին ծրագրի՝ “Hello World”-ի ստեղծումը 1,5  1  
2. OOP-ի գաղափարների հետ նախնական ծանոթացում՝ ինկապսուլյացիա, ժառանգում և պոլիմորֆիզմ 1,5  1  
3. Փոփոխականների տիպեր՝ ամբողջական թվեր, իրական թվեր, տրամաբանական և տողային տիպեր, final բանալի բառը 1,5  1  
4. If, for, while, do while, switch, break, continue օպերատորներ 1,5  3  
5. Միաչափ և երկչափ զանգվածներ  1,5  2  
6. Մեթոդներ (methods)   1,5  2  
7. Մեթոդների գերբեռնում (overloading) 1,5  1  
8. Ռեկուրսիվ մեթոդներ 1,5  1  12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Կլասներ կոնստրուկտորներ, garbage collector  1,5  3  
2. Կոնստրուկտորների գերբեռնում, autoboxing, autounboxing 1,5  2  
3. Static անդամներ, singleton pattern 1,5  2  
4. Ժառանգում (inheritence) 1,5  3  
5. Մեթոդների overriding, անոտացիաներ (annotations), javadoc-ի միջոցով փաստաթղթերի գեներացում 1,5  1  
6. This բանալի բառը, համեմատություն String, StringBuffer, StringBuilder կլասների միջև, թվարկումներ (enums) 1,5  1   12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Բացառություններ (Exceptions)` try, catch, finally բլոկների օգտագործում 1,5  3  
2. Բացառություններ (Exceptions)` ներդրված try catch բլոկներ, catch-ի բազմակի օգտագործում, բացառությունների գեներացում throw օպերատորի միջոցով 1,5  2  
3. Աբստրակտ կլասեր (Abstract classes)  1,5  2  
4. Ընդհանրացված կլասեր (Generics)  1,5  3  
5. Ինտերֆեյսներ 1,5  2  
 12 օր, 18 ժամ

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1. Thread-ներ 1,5  4  
2. Աշխատանք ֆայլերի հետ 1,5  2  
3. Collection framework  1,5  3  
4. Սերվլետներ 1,5  2  
5. JDBC 1,5  1  
 12 օր, 18 ժամ