Հաշվապահական հաշվառում

Թեմայի անվանումը  Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
 1. Տնտեսական հաշվառման բնութագիրը և տեսակները: 1.5  1  
 2. Հաշվապահական հաշվառման առարկան և օբյեկտները: 1.5  1  
 3.Հաշվապահական հաշվառման մեթոդը նրա հիմնական տարրերը և վարման կանոնները: 1.5  1  
 4.Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան: 1.5  1  
 5. Կազմակերպության ակտիվները և այդ ակտիվների ձևավորման աղբյուրները (Հաշվապահական հաշվեկշռի կառուցվածքը): 1.5  1  
 6. Տնտեսական գործառնությունների հետևանքով հաշվեկշռում տեղի ունեցող փոփոխությունները: 1.5  1  
 7. Հաշվապահական հաշվառման հաշիվները: 1.5  1  
 8. Կրկնակի գրանցման եղանակ: 1.5  1  
 9.Ժամանակագրական և սիստեմատիկ գրանցումներ: 1.5  1  
 10.Շրջանառության տեղեկագիր: 1.5  1  
 11.Սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառում (Իրավաբանական անձանց հաշվապահական հաշվեկշռի կազմումը խնդիրների օրինակով): 1.5  1  
 12.Հաշվապահական հաշվառման խնդիրներ և թեստեր:
Ամփոփում, թեստային առաջադրանք:
1.5  1 12 օր, 18 ժամ
Թեմայի անվանումը  Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
 1. Դրամարկղային գործառնությունների հաշվառում (Դրամարկղային փաստաթղթերի  կազմումը խնդիրների օրինակով) (ԴՄՕ,ԴԵՕ,Հ/Ա,Հ/Հ, հաշվարկային չեկեր,դրամարկղային գիրք, աշխատավարձի հաշվարկավճարային տեղեկագրի կազմում և վճարում դրամարկղ): 1.5  1  
2.Առհաշիվ անձանց հետ հաշվարկների հաշվառում (առհաշիվ գումարների ծախսի հաշվետվության կազմում): 1.5  1  
3.Հաշվարկային հաշվի գործառնությունների հաշվառում (բանկային քաղվածքի հիման վրա փաստաթղթերի կազմում): 1.5  1  
4.Դեբիտորական պարտքերի  հաշվառում (Ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի տեսակները ): 1.5  1  
 5.Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի հաշվառումը: 1.5  1  
 6. Արտադրական պաշարների սահմանումը դասակարգումը և գնահատումը, ապրանքներ: 1.5  1  
 7.Պատրաստի արտադրանք: 1.5  1  
 8.Անավարտ արտադրանք: 1.5  1  
 9.Նյութեր: 1.5  1  
10.Պաշարների գույքագրումը և հաշվեկշռային արժեքի չափումը ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով: 1.5  1  
11.Մանրածախ առևտուր: 1.5  1  
12.ԱՄԱԵ և Միջին կշռված մեթոդներ:
Ամփոփում, թեստային առաջադրանք:
1.5  1 12 օր, 18 ժամ
Թեմայի անվանումը  Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
 1. Հիմնական միջոցների սահմանումը դասակարգումը և ճանաչման չափանիշները: 1.5  1  
2. Հիմնական միջոցների մաշվածքի հաշվառումը, վերագնահատման և վերագնահատված օբյեկտներ: 1.5  1  
 3. Հիմնական միջոցների դուրս գրման, իրացման և օտարման հաշվառումը: 1.5  1  
 4. Հիմնական միջոցների վերափոխումների, արդիականացման տեխնիկական սպասարկման և նորոգման հաշվառումը (ՀՄ-ի ձեռքբերում, շահագործման հանձնման ակտ, մաշվածքի հաշվարկ: Ներքին տեղափոխման ակտ,շահագործումից հանման ակտ, վերաշահագործում, վերակառուցում,վերագնահատում, մասնակի լուծարում՝ (դուրս գրման ակտ) (փաստաթղթերի կազմում խնդիրների օրինակով): 1.5  1  
 5. Ոչ նյութական ակտիվներ սահմանումը ,դասակարգումը գնահատումը և ճանաչումը: 1.5  1  
6. Վարձակալության հաշվառումը սահմանումը և դասակարգումը  հաշվառումը վարձակալի և վարձատուի մոտ (ներկա և ապագա արժեքի աղյուսակի օգնությամբ խնդիրների լուծում): 1.5  1  
 7. Ստացված կարճաժամկետ վարկերի և փոխառություններ գծով պարտավորությունների հաշվառումը: 1.5  1  
8. Կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը, աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով (աշխատանքի վարձատրման ուղղված միջոցների հաշվարկ և հետհաշվարկ): 1.5  1  
 9. Աշխատավարձի հաշվարկավճարային տեղեկագրի կազմում ըստ  եկամտային հարկի և  կուտակային կենսաթոշակի մասին ՀՀ օրենքի, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի հաշվարկ, արձակուրդայինի հաշվարկ, վերջնահաշվարկ: 1.5  1  
10. Եկամտային հարկի հաշվետվության ձևավորում․վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի գրանցման հայտի լրացման կարգը: 1.5  1  
11. Սեփական կապիտալի կանոնադրական կապիտալի հաշվառումը (Ամփոփում առաջադրանքի տեսքով): 1.5  1  
12. Ֆինանսական հաշվետվություններ:
(Ամփոփում, թեստային առաջադրանք):
1.5  1 12 օր, 18 ժամ
Թեմայի անվանումը  Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
 1.Հարկային օրենսդրության առանձնահատկությունները  ՀՀ- ում: ՀՀ օրենքը կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու և հարկային հաշվառումից հանելու մասին: 1.5  1  
2.Հարկերի մասին ՀՀ օրենքը: 1.5  1  
3.Եկամտային հարկ: 1.5  1  
 4. Ավելացված արժեքի հարկ: 1.5  1  
 5. Շահութահարկ: 1.5  1  
 6. Ակցիզային հարկ: 1.5  1  
7. Շրջանառության հարկ: 1.5  1  
8. Հաստատագրված վճար: Արտոնագրային վճար: 1.5  1  
9. Իրավաբանական անձի գործնական հաշվապահության վարում, փաստաթղթավորման կազմում, հաշվետվությունների կազմում և լրացում ըստ ըստ գործունեության տեսակի և վճարվող հարկատեսակի: 1.5  1  
10. Գույքային հարկեր (հողի հարկ,գույքահարկ): 1.5  1  
11. Օրենսդրական ակտեր և պարզաբանումներ: 1.5  1  
12. Ամփոփում, թեստային առաջադրանք: 1.5  1 12 օր, 18 ժամ
Թեմայի անվանումը  Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1.ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգի միջոցով կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման ամբողջական ավտոմատացման ապահովում(ներածություն):
Գլխավոր գիրք:Աշխատանքի սկզբունքները: Օրացույց, մուտքագրման դաշտեր, տեղեկատուներ:
1.5  1  
 2.Հաշվային պլան : Հաշիվներ՝սկզբնական մնացորդների մուտքագրում: Գործընկերներ, գործընկերների խմբեր:  Դեբիտորների/ կրեդիտորների փոխհաշվարկներ:  1.5  1  
3. Ապրանքների և արտադրանքի վաճառք: Պահեստ՝ աշխատանքային ցանկ: Նյութական արժեքներ:
Փաստաթղթեր: Նյութական արժեքների փաստաթղթերի մատյան, նշանակությունը և աշխատանքի սկզբունքները:
Նյութական արժեքների հաշվետվություններ:
1.5  1  
 4.Դրամականմիջոցներ: Բանկ, հաշվարկային հաշիվներ, վճարման հանձնարարագրեր: Բազմարժութային հաշվառում: 1.5  1  
 5.Աշխատակիցներ, աշխատանքի սկզբունքները: Աշխատավարձի ձևակերպումներ, աշխատանքի վարձատրման ուղղված միջոցների հաշվարկ և վերջնահաշվարկ: Եկամտային հարկի հաշվետվության ձևավորում․վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի գրանցման հայտի լրացման կարգը: Վարձու աշխատողների լրացուցիչ եկամուտների, հավելումների հաշվառումը և այլն: 1.5  1  
6. Արտադրության հաշվառում (նյութական արժեքների բաղադրիչների կոմպլեկտավորում, պատրաստի արտադրանքի թողարկում և այլն): Արագամաշ առարկաներ: Արագամաշ առարկաների հաշվետվություններ:
Ադմինիստրատիվ գործիքներ:
1.5  1  
7. Հիմնական միջոցներ: Տեղեկատուներ: Հիմնական միջոցների տեսակներ: Հիմնական միջոցների մատյաններ: Հիմնական միջոցներ ի ձեռքբերում: Հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվառում: Դուրս գրման ակտ և ՀՄ:  1.5  1  
8. Հաշվետվություններ: Շահագործման հանձնման և հանման ակտ, մաշվածքի հաշվարկ: Վերաշահագործում, վերակառուցում, վերագնահատում, մասնակի լուծարում: Ինքնարժեքի հաշվառում (ներմուծում, հավելյալ ծախսերի բաշխում և այլն): 1.5  1  
9.Հարկային հաշիվների մուտքագրում և դուրս գրում: ԱԱՀ-ի հաշվարկի նախապատրաստական աշխատանքներ (հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի ավելացում, պակասեցում ըստ ձեռքբերման և վճարման փաստաթղթերի): 1.5  1  
10. Ամփոփում,թեստային առաջադրանք 1.5  1  12 օր, 18 ժամ