ՀԾ հաշվապահություն 6

Թեմայի անվանումը

Ժամ Օրերի 
քանակ
Ընդհանուր
քանակը
(օր, ժամ)
1.ՀԾ-Հաշվապահ 6 համակարգի միջոցով կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման ամբողջական ավտոմատացման ապահովում(ներածություն):
Գլխավոր գիրք: Աշխատանքի սկզբունքները: Օրացույց, մուտքագրման դաշտեր, տեղեկատուներ:
1.5  1  
2.Հաշվային պլան : Հաշիվներ՝սկզբնական մնացորդների մուտքագրում: Գործընկերներ, գործընկերների խմբեր:  Դեբիտորների/ կրեդիտորների փոխհաշվարկներ: 1.5  1  
3. Ապրանքների և արտադրանքի վաճառք: Պահեստ՝ աշխատանքային ցանկ: Նյութական արժեքներ:
Փաստաթղթեր: Նյութական արժեքների փաստաթղթերի մատյան, նշանակությունը և աշխատանքի սկզբունքները:
Նյութական արժեքների հաշվետվություններ:
1.5  1  
4.Դրամական միջոցներ: Բանկ, հաշվարկային հաշիվներ, վճարման հանձնարարագրեր: Բազմարժութային հաշվառում: 1.5  1  
 5.Աշխատակիցներ, աշխատանքի սկզբունքները: Աշխատավարձի ձևակերպումներ, աշխատանքի վարձատրման ուղղված միջոցների հաշվարկ և վերջնահաշվարկ: Եկամտային հարկի հաշվետվության ձևավորում․վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի գրանցման հայտի լրացման կարգը: Վարձու աշխատողների լրացուցիչ եկամուտների, հավելումների հաշվառումը և այլն: 1.5  1  
6. Արտադրության հաշվառում (նյութական արժեքների բաղադրիչների կոմպլեկտավորում, պատրաստի արտադրանքի թողարկում և այլն): Արագամաշ առարկաներ: Արագամաշ առարկաների հաշվետվություններ:
Ադմինիստրատիվ գործիքներ:
1.5  1  
7. Հիմնական միջոցներ: Տեղեկատուներ: Հիմնական միջոցների տեսակներ: Հիմնական միջոցների մատյաններ: Հիմնական միջոցներ ի ձեռքբերում: Հիմնական միջոցների մաշվածության հաշվառում: Դուրս գրման ակտ և ՀՄ:  1.5  1  
8. Հաշվետվություններ: Շահագործման հանձնման և հանման ակտ, մաշվածքի հաշվարկ: Վերաշահագործում, վերակառուցում, վերագնահատում, մասնակի լուծարում: Ինքնարժեքի հաշվառում (ներմուծում, հավելյալ ծախսերի բաշխում և այլն): 1.5  1  
9.Հարկային հաշիվների մուտքագրում և դուրս գրում: ԱԱՀ-ի հաշվարկի նախապատրաստական աշխատանքներ (հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի ավելացում, պակասեցում ըստ ձեռքբերման և վճարման փաստաթղթերի): 1.5  1  
10. Ամփոփում, թեստային առաջադրանք: 1.5  1  12 օր, 18 ժամ